FAQs Complain Problems

ग्यालरी

स्थानिय सरकार सँन्चालन एेन २०७४ बमोजिम ब्याबसाय दर्ता अभियान सँन्चालनका लागि ब्याबसायी सँगको अन्तरकृया कार्यक्रम । चैत्र १-७ गते सचेतना अबधि, ८-३० गते ब्याबसाय दर्ता अबधि , दर्ता अभियान अबधि भित्र दर्ता हुने ब्याबसायिलाई २०% छुट दिईने र चालू भित्र दर्ता नगर्नेलाई १० देखि २५ % सम्म जरिवाना हुने निर्णय ।

आवश्यक कागजातहरु
नयाँ व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कागजात
– नागरिकताको फोटोकपी
– जग्गा धनी प्रमाणपत्र फोटोकपी वा मञ्जुरीनामा वा घरभाडा सम्झौता पत्र
– पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
– सँधियार मुचुल्का र सँधियारको नागरिकताको फोटोकपी
–  निवेदन

मिति: 03/16/2018 - 11:54
, ,