FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. ०७६/७७ को लागि आन्तरिक आय(कच्चा सडक मर्मत सम्भार सेवा शुल्क) को ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

आ.व. ०७६/७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages