FAQs Complain Problems

समाचार

७८।७९

कच्ची सडक मर्मत शुल्क ठेक्का आव्हानका लागि थप सूचना

दस्तावेज: 

थाक्रे-गाउँपालिका-दहत्तर-बहत्तर सम्बन्धी थप सूचना ।

आ व २०७९/०८० को आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र (E-Bid) आव्हान सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।

Pages